Gegevensbescherming

Informatie omtrent gegevensbescherming
(Versie 1.0; stand 01-10-2018)

INHOUD

 1. Overzicht
 2. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf
 3. Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgrond en gerechtvaardigde belangen nagestreefd door Ultimate Skin Aesthetics GmbH of een derde, en categorieën ontvangers
  1. Openen van onze website of applicatie
  2. Online presentatie en website-optimalisatie
 4. Verzending naar ontvangers buiten de EU
 5. Integratie van inhoud van derden
 6. Uw rechten
 7. Wijzigingen in deze verklaring
 1. OVERZICHT

  De volgende informatie omtrent gegevensbescherming informeert u over de aard en omvang van de verwerking van persoonsgegevens door Ultimate Skin Aesthetics GmbH. Persoonsgegevens zijn informatie die direct of indirect naar uw persoon verwijzen of kunnen verwijzen. Wanneer u de website/applicatie van Ultimate Skin Aesthetics GmbH opent, wordt verschillende informatie uitgewisseld tussen uw eindapparaat en onze server. Dit kan ook persoonsgegevens betreffen. De op deze manier verzamelde informatie wordt onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren. Onze website en diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Overeenkomstig de bepalingen van de AVG heeft u verschillende rechten die u tegenover ons kunt doen gelden. Dit omvat het recht op bezwaar tegen bepaalde gegevensverwerking, in het bijzonder tegen gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. De mogelijkheid om bezwaar te maken wordt typografisch benadrukt. Bij vragen over onze informatie omtrent gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

 2. NAAM EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

  Deze informatie omtrent gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door Ultimate Skin Aesthetics GmbH, Luise-Rainer-Straße 7-11, 40235 Düsseldorf; Directeur: Susanne Cornelius, Dr. Christian Korte (“verwerkingsverantwoordelijke”), en voor de volgende websites en applicaties: www.hashtag-innerbeauty.de.

 3. DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING, RECHTSGROND EN GERECHTVAARDIGDE BELANGEN NAGESTREEFD DOOR ULTIMATE SKIN AESTHETICS GMBH OF EEN DERDE, EN CATEGORIEËN ONTVANGERS

  1. Openen van onze website of applicatie
   Wanneer u onze website/applicatie bezoekt, stuurt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website/applicatie en wordt deze informatie tijdelijk opgeslagen in een logbestand. Wij hebben hier geen invloed op. De volgende informatie wordt zonder uw toedoen verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

   • het IP-adres van het apparaat met internettoegang waarop de website/applicatie wordt geopend,
   • datum en tijd van het bezoek,
   • de naam en URL van het geopende bestand,
   • vanaf welke website/applicatie de website/applicatie wordt geopend (verwijzende URL),
   • de browser die u gebruikt

   De wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de hieronder vermelde doeleinden van gegevensverzameling. Wij wijzen erop dat we geen directe conclusies over uw identiteit kunnen trekken uit de verzamelde gegevens en dat zulke conclusies ook niet door ons worden getrokken.

   Het IP-adres van uw eindapparaat en de andere hierboven vermelde gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:

   • vlotte totstandkoming van de verbinding waarborgen,
   • comfortabel gebruik van onze website/applicatie waarborgen,
   • systeembeveiliging en stabiliteit analyseren.

   De gegevens worden gedurende een periode van 10 dagen opgeslagen en vervolgens wordt het IP-adres automatisch verwijderd. De gegevens in de logbestanden worden gescheiden van andere gegevens van u opgeslagen.

   Wij gebruiken bovendien cookies en trackingtools voor onze website/applicatie. Welke procedures wij daarvoor gebruiken en hoe uw gegevens hiervoor worden gebruikt, wordt in paragraaf 3.2. hieronder nader beschreven.

  2. Online presentatie en website-optimalisatie

   1. Cookies en op cookies lijkende technologieën – algemene informatie
    Wij gebruiken op onze website cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die telkens in verband met het specifiek gebruikte eindapparaat wordt opgeslagen. Dit betekent echter niet dat wij direct conclusies kunnen trekken over uw identiteit. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken bijvoorbeeld sessiecookies om te herkennen dat u bepaalde pagina’s op onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze website. Daarnaast gebruiken we tijdelijke cookies, eveneens met het oog op gebruiksvriendelijkheid, die gedurende een specifieke periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest, welke instellingen u hebt toegepast en welke informatie u hebt ingevoerd, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Bovendien gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren en om speciaal op u afgestemde informatie weer te geven. Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De opslagduur van cookies is afhankelijk van het doel en is niet altijd even lang. Bovendien gebruiken sommige diensten die in deze website zijn geïntegreerd pixeltags (ook wel webbakens genoemd). Webbakens zijn kleine, meestal onzichtbare grafieken die zijn geïntegreerd in websites en andere diensten om statistische evaluaties te kunnen uitvoeren. Als een verwerking van persoonsgegevens door Ultimate Skin Aesthetics GmbH plaatsvindt in het kader van het gebruik van cookies en op cookies lijkende technologieën om deze website weer te geven, gebeurt dit op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang is om onze website veilig en gericht te kunnen laten weergeven.
   2. Google Analytics voor webanalyse (met anonimiseringsfunctie)
    In het belang van de op behoeften afgestemde vormgeving en de voortdurende optimalisatie van onze pagina’s maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f) AVG. In dit kader worden anonieme gebruikersprofielen gemaakt en cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

    • browsertype/-versie,
    • gebruikt besturingssysteem,
    • referrer-URL (de hiervoor bezochte pagina),
    • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
    • tijdstip van de serveraanvraag,

    wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en de op behoeften gebaseerde vormgeving van deze website. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van anderen verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen zijn geanonimiseerd zodat het niet mogelijk is deze aan andere gegevens te koppelen (IP-masking).

    U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw internetbrowser zo te configureren dat cookies over het algemeen niet worden opgeslagen, of door hier te klikken.

    U kunt ook de browser-add-on gebruiken die u hier kunt downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

    De installatie van de browser-add-on geldt als bezwaar. Als uw apparaat later wordt gewist, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet u de browser-add-on opnieuw installeren.
    Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ and http://www.google.com/analytics/terms/de.html . Google Analytics wordt nader toegelicht onder deze: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

    Wij hebben Google Analytics zo geconfigureerd dat de gegevens waarop de rapporten zijn gebaseerd, uiterlijk na 36 maanden worden verwijderd.

 4. ONTVANGERS BUITEN DE EU

  Met uitzondering van de in paragraaf 3.2. beschreven verwerkingen geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. De in paragraaf 3.2. genoemde verwerkingen hebben tot gevolg dat gegevens worden overgedragen naar de servers van de door ons gemachtigde providers van tracking- of targetingtechnologieën. Deze servers kunnen zich in de VS bevinden. De gegevensoverdracht vindt plaats volgens de principes van het Privacy Shield en op basis van standaardcontractclausules van de EU-Commissie.

 5. INTEGRATIE VAN INHOUD VAN DERDEN

  We hebben op sommige plaatsen op onze website inhoud van derden geïntegreerd. Dit zijn onder andere video’s, kaartdiensten, afbeeldingen en lettertypes. In verband met de integratie van deze inhoud is het technisch noodzakelijk dat wij uw IP-adres aan de aanbiedende derde partijen verstrekken, zodat zij de inhoud aan u kunnen tonen. Voor de integratie van inhoud van derden wordt uw IP-adres niet door ons opgeslagen. Met uw IP-adres, het gebruik van cookies en andere technologieën (bijv. pixeltags, d.w.z. onzichtbare grafieken) kunnen de externe aanbieders uw surfgedrag nagaan en, naast uw IP-adres, verdere technische informatie verwerken (waaronder browsertype/-versie, het gebruikte besturingssysteem, de eerder bezochte pagina, de hostnaam van het toegangsapparaat en het tijdstip, alsmede verdere informatie over het gebruik van ons online aanbod). De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het optimaliseren van onze website en het verbeteren van onze service aan u door het integreren van inhoud van derden. Een gedetailleerdere beschrijving van welke aanbieders wij inhoud integreren en hoe wij uw gegevens verwerken, vindt u onderaan in de beschrijving van de geïntegreerde inhoud.• YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy Opt-out is mogelijk via: https://adssettings.google.com/authenticated

 6. UW RECHTEN

   1. Overzicht
     Naast het recht om uw aan ons gegeven toestemmingen in te trekken, hebt u de volgende aanvullende rechten als aan de relevante wettelijke vereisten wordt voldaan:

    • Recht op inzage over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen overeenkomstig art. 15 AVG; u kunt met name inzage verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden doorgegeven, de geplande opslagperiode, de oorsprong van uw gegevens, tenzij deze rechtstreeks bij u zijn verzameld,
    • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens of op aanvulling van correcte gegevens overeenkomstig art. 16 AVG,
    • Recht op het wissen van bij ons opgeslagen gegevens overeenkomstig art. 17 AVG voor zover er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag zijn,
    • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 18 AVG op voorwaarde dat u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te laten verwijderen; indien de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar u deze nodig hebt in het kader van een rechtsvorderingen of indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 AVG,
    • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde gegevens die bij ons over u zijn opgeslagen in een gangbaar, machineleesbaar formaat te verkrijgen of om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen
    • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.
   2. Recht van bezwaar Overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG kan bezwaar worden aangetekend tegen de gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betrokkene.
    Het bovenstaande algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle in deze verklaring inzake gegevensbescherming beschreven verwerkingsdoeleinden die op basis van artikel 6, lid 1, punt f), AVG worden verwerkt. In tegenstelling tot het bijzondere recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden, zijn wij overeenkomstig de AVG alleen dan verplicht een dergelijk algemeen bezwaar uit te voeren, wanneer u ons hiervoor dwingende redenen geeft (bijv. een mogelijk gevaar voor het leven of de gezondheid). Daarnaast is het mogelijk om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Ultimate Skin Aesthetics GmbH of via info@ultimateskinaesthetics.com.
 7. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

  Indien wij nieuwe producten of diensten introduceren, internetprocedures wijzigen of indien de internet- en IT-beveiligingstechnologie zich verder ontwikkelt, moet de “Verklaring omtrent gegevensbescherming” worden bijgewerkt. Wij behouden ons daarom het recht voor om de verklaring indien nodig te wijzigen of aan te passen. De wijzigingen worden hier gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig deze website om de actuele versie van de verklaring inzake gegevensbescherming te bekijken.